REGULAMIN GIEŁDY BRANŻOWEJ THERM – INSTAL 2021

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „regulaminem” określa zasady i warunki ogólne akcji promocyjnej „Giełda Branżowa Therm – Instal 2021” zwaną dalej „giełdą”.
 • 2. Organizatorem giełdy jest Therm – Instal B. Michoń, P. Zubiel sp. j, al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź, zwana dalej „Organizatorem” lub „Therm – Instal”.
 • 3. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do giełdy oraz nazwy.
 • 4. Celem giełdy jest promocja i zwiększenie sprzedaży produktów Wystawców współpracujących z Therm – Instal oraz promocja firmy Therm – Instal.
 • §2 DEFINICJE
 • Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • 1. Uczestnik – firma współpracująca z Therm-Instal i zarejestrowana na stronie www.gielda.therm.pl, dokonująca zakupu pakietów w trakcie trwania giełdy.
 • 2. Dystrybutor – firma Therm – Instal, prowadząca sprzedaż produktów wystawianych na giełdzie przez Wystawców.
 • 3. Wystawca – firma oferująca na giełdzie swój indywidualny pakiet produktów dla uczestników
 • 4. Pakiet – wyrażona w złotówkach wartość netto, wynikająca z deklaracji zamówienia, za jaką Uczestnik zobowiązuje się zamówi towary/produkty danego wystawcy w Therm – Instal.
 • 5. Deklaracja zamówienia – deklaracja chęci zakupu pakietu, złożona na stronie www.gielda.therm.pl lub bezpośrednio u handlowca w Therm-Instal, wskazująca ile pakietów danego Wystawcy i za jaką kwotę Uczestnik chce zamówić.
 • 6. Zamówienie – realizacja deklaracji zamówienia w Therm – Instal poprzez Dział Sprzedaży, telefonicznie lub B2B, w czasie którego Uczestnik szczegółowo zamawia towary za kwotę wynikającą z kupna Pakietu.
 • 7. Nagrody – różnego rodzaju gratyfikacje finansowe lub rzeczowe, które Uczestnik może uzyskać w trakcie trwania giełdy.
 • 8. Ranking – zestawienie sprzedaży każdego Uczestnika w formie tabeli, wskazujące jego miejsce w klasyfikacji generalnej.
 • 9. Konkurs – rodzaj współzawodnictwa pomiędzy Uczestnikami, który wyłoni laureatów Nagród.
 • §3 ZASADY UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE
 • 1. Giełda przeznaczona jest wyłącznie dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Therm – Instal.
 • 2. Warunkiem uczestnictwa w Giełdzie jest rejestracja na stronie www.gielda.therm.pl, akceptacja niniejszego Regulaminu i pozytywna weryfikacja firmy przez Therm-Instal.
 • §4 NAGRODY
 • 1. W trakcie trwania giełdy można uzyskać następujące nagrody:
 • a) nagrody gwarantowane za zakup pakietów o określonej wartości
 • b) nagrody gwarantowane od Therm-Instal za najwyższy obrót na Giełdzie (50 miejsc)
 • c) premie finansowe lub procentowe ustanowione indywidualnie przez Wystawców za kupno produktów ich marki
 • d) nagrody rzeczowe ustanowione indywidualnie przez Wystawców za spełnienie szczególnych warunków danej marki
 • 2. Aby uzyskać przysługujące mu nagrody Uczestnik musi zrealizować deklarację zamówienia wykorzystując sumę wynikającą z Pakietu w 100% poprzez przekształcenie deklaracji zamówienia w zamówienie najpóźniej do 30.09.2021. Zamówienie musi zostać złożone na jednej fakturze.
 • 3. Brak zamówienia w terminie do 30.09.2021 powoduje przepadek wszystkich uzyskanych nagród, premii i bonusów. Częściowa realizacja deklaracji, jak również nieopłacenie faktury w terminie powoduje przepadek wszystkich nagród, premii i bonusów.
 • 4. Nagrody będą wydawane:
 • - po 7 dniach od złożenia zamówienia, jeśli zamawiany towar jest dostępny od ręki w siedzibie Therm – Instal
 • - razem z zamówionym, towarem, jeśli towar musi zostać najpierw dostarczony do Therm – Instal
 • 5. W przypadku dostępności towarów w magazynach Therm – Instal odbiór towarów powinien nastąpić niezwłocznie, a w przypadku oczekiwania na dostawę towarów nie później niż do 20.10.2021 r.
 • 6. Premia finansowa lub procentowa będzie uwzględniana na fakturze z zamówieniem z realizowanego pakietu.
 • 7. W przypadku odebrania którejkolwiek z nagród Organizator zastrzega sobie brak możliwości zwrotu zakupionego towaru. Nie dotyczy to towarów posiadających wady fizyczne oraz procedur reklamacyjnych.
 • 8. Zamówienia inwestycyjne nie są traktowane jako zamówienia giełdowe i nie ma możliwości uzyskania za nie jakichkolwiek nagród.
 • §5 SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
 • 1. Giełda rozpoczyna się 15.08.2021 o godzinie 800 i trwa do 30.09.2021 do godziny 1600.
 • 2. W trakcie giełdy prowadzony będzie Ranking, który będzie informował Uczestników o ich aktualnych zakupach, miejscu w klasyfikacji generalnej (celem wyłonienia zwycięzcy nagrody głównej/nagród) oraz kwocie zadeklarowanej do wydania. Ranking będzie widoczny na stronie www.gielda.therm.pl.
 • 3. Nagrody kumulują się, tzn. zdobycie jednej nagrody nie ogranicza możliwości zdobycia innych nagród (w optymalnej wersji Uczestnik może zdobyć premię, nagrodę gwarantowaną lub jej wielokrotność, nagrodę rzeczową od Wystawcy oraz wycieczkę).
 • 4. W przypadku braku złożenia zamówienia do 30.09.2021 nagroda nie zostanie wydana zwycięzcy konkursu. Szansę jej otrzymania uzyska Uczestnik, który zajął drugie miejsce w konkursie/konkursach wiedzy, o ile spełnił on warunki otrzymania nagrody/nagród. Therm–Instal komisyjnie, w obecności co najmniej jednego zaproszonego Uczestnika, wyłoni kolejną osobę, która będzie miała możliwość wygrania nagrody.
 • §6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW W KONKURSACH
 • 1. Nagrody gwarantowane przyznawane są obligatoryjnie każdemu z Uczestników, który spełni warunki wynikające z § 4 punktu 2 niniejszego Regulaminu
 • 2. W przypadku nagród od Wystawców za największy zakup zwycięzcę/zwycięzców każdorazowo wskaże najwyższa kwota wydana na stoisku właściwego Wystawcy. Nagroda zostanie wydana po spełnieniu warunków z § 4 punktu 2 niniejszego Regulaminu.
 • 3. Premie będą naliczane do faktury, na której Uczestnik będzie realizował deklarację zamówienia
 • 4. W przypadku pozostałych nagród od Wystawców (np. gratisów) szczegółowe warunki ich przyznawania dostępne będą na stoiskach Wystawców
 • 5. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Therm – Instal i osoby będące współpracownikami w okresie trwania giełdy. W Konkursach nie mogą brać również udziału członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • §7 WYDAWANIE NAGRÓD – KWESTIE PODATKOWE
 • Organizator informuje Uczestników, że nagrody uzyskane w Konkursie, których wartość nie przekracza 760 zł brutto, są wolne od podatku jako nagrody, o których mowa w punkcie 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody, których wartość przekracza 760 zł brutto, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% i stanowią przychód w prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • §8 REKLAMACJE
 • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Konkursach, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora na piśmie w sposób opisany poniżej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu będącym podstawą do zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do dnia 25 października 2021 roku.
 • 2. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres w terminie do dnia 25 września 2018 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 • 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Konkursie oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres biura Organizatora
 • §9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podaje się do wiadomości, że:
 • 1. Administratorem danych osobowych w Konkursach organizowanych w trakcie Giełdy jest Therm – Instal Bogdan Michoń, Paweł Zubiel sp.j. z siedzibą w Łodzi (92-236) przy al. Piłsudskiego 143.
 • 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursami, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 3. Podanie przez Laureata Nagrody danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Brak danych osobowych skutkować będzie niezawarciem umowy, brakiem możliwości uczestnictwa w konkursach, brakiem możliwości otrzymania nagrody. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez czas konieczny prawnie.
 • 4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich sprostowania, poprawiania, ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądanie ich usunięcia.
 • 5. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.